bezpłatna konsultacja

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy:

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest SETIT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Radzymińska 326 lok. 320, 05-091 Ząbki, NIP: 1251731434, REGON: 521723531. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@setit.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem zgodnym z rejestrowym.

 1. Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się Administratorem.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapoznanie z ofertą lub zawarcie umowy na usługi prezentowane na serwisie www.setit.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli będą przetwarzane:
 4. a) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. b) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. c) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);.
 8. Przetwarzanie dany osobowych odbywa się przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest:
 10. a) dobrowolny, niemniej jednak niezbędny do zawarcia i realizacji umowy.
 11. b) dobrowolny w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 12. c) niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy;
 13. Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO. Aby skorzystać z poniższych praw, proszę o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: iod@setit.pl
 14. a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 15. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 16. c) przenoszenia swoich danych osobowych;
 17. d) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 19. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
 20. a) upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek;
 21. b) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 22. c) kancelariom prawnym, firmom doradczym i serwisowym;
 23. d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji;
 24. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczególności: Urząd Skarbowy.
 25. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bezpłatna konsultacja - Skontaktuj się z ekspertem

zadzwoń: 604 44 66 33